ПРАШАЛНИК ЗА ПОТРЕБНИТЕ ПОДАТОЦИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПОНУДА ЗА РЕВИЗИЈА

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Кликнете или повлечете ги фајловите во овој дел за да ги додадете. Најмногу до 5 фајлови.

Со кликнување на испрати прашалник, внесените податоци од прашалникот ќе бидат доставени до МСФИ Ревизија – revizija@msfi.com.mk. Копија од пополнетиот прашалник автоматски ќе биде испратена и до Вашата емаил адреса за контакт.