МСФИ Ревизија

МСФИ Ревизија 2012 ДОО

МСФИ Ревизија 2012 ДОО Скопје е друштво за ревизија основано на 14 септември 2021 година.
Друштвото има добиено Лиценца за работа на друштво за ревизија издадена од Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија на 15 ноември 2021 година со регистарски број на лиценца 36.

Друштвото е во сопственост на 3 физички лица.

МСФИ Ревизија е со целосна посветеност на квалитет и професионална работа и надградување. Нашата цел е да бидеме препознаени како деловен партнер од доверба и гаранција за квалитетно и успешно работење во согласност со современите начини и практики на работа и со почитување на највисоките стандарди во работењето.

МСФИ Ревизија – Скопје составува за секој проект искусна и координирана ревизорска екипа, составена од членови кои имаат искуство во работа на ревизии согласно примената на Меѓународни Стандарди за Ревизија и прописите за составување на Финансиските извештаи што се применуваат во Република Македонија.

Историја на МСФИ Ревизија

МСФИ Ревизија 2012 ДОО Скопје е наследник на МСФИ Ревизија ТП – Скопје, кое што започна со работа уште во 2012 година, под правна форма трговец поединец, основано од овластениот ревизор Жарко Михајловски.

Подоцна, во 2021 година, со самиот раст и развој и зајакнување на капацитетите на МСФИ Ревизија, беше одлучено истото да се трансформира во друштво за ревизија. Во текот на своето постоење МСФИ Ревизија се стекна со значајно искуство и професионално знаење што и овозможува квалитетно и ефикасно да ги извршува своите услуги. Ние нудиме високопрофесионални услуги од најразличен вид и обем, на различни клиенти, при што основната дејност е секако ревизија.

Индустрии во кои работиме

  • Производство
  • Трговија
  • – Големопродажба
  • – Малопродажба
  • Градежништво
  • Услужни дејности
  • Непрофитни организации

Контакт инфо

Ул. Вангел Тодоровски бр.5-1/39
1000 Скопје – Аеродром