Помошник во ревизија

МСФИ РЕВИЗИЈА – Скопје објавува:

О Г Л А С

За вработување на:

1 (еден) Помошник во ревизија

Кандидатите покрај општите услови за вработување предвидени во Законот за работни односи потребно да ги исполнуваат следните квалификации:

1) Завршено високо образование (Економски факултет)

2) Без работно искуство од областа на сметководство и ревизијата

3) Познавање на работа со компјутер (Microsoft Office)

4) Познавање на деловен англиски јазик (пишување и зборување)

5) На возраст до 28 години

 

Потребни документи:

– биографија (CV)

– Уверение за потврда на завршено образование

– фотографија

 

Документите да се достават на следните e-mail: 

info@msfi.com.mk 

revizija@msfi.com.mk

Ќе бидат земени во предвид само заинтересираните лица кои документите ќе ги достават на претходно наведените мејлови.  

*За секоја пристигната апликација ќе се применуваат одредбите согласно важечката законска регулатива од областа на заштита на личните податоци.