Извештаи за транспарентност

31.03.2023 -Извештај за транспарентност на МСФИ Ревизија 2012 ДОО – Скопје за 2022 година (ПРЕЗЕМИ)

31.03.2022 -Извештај за транспарентност на МСФИ Ревизија ТП – Скопје за 2021 година (ПРЕЗЕМИ)

31.03.2022 -Извештај за транспарентност на МСФИ Ревизија 2012 ДОО – Скопје за 2021 година (ПРЕЗЕМИ)

31.03.2021 -Извештај за транспарентност на МСФИ Ревизија ТП – Скопје за 2020 година (ПРЕЗЕМИ)

31.03.2020 -Извештај за транспарентност на МСФИ Ревизија ТП – Скопје за 2019 година (ПРЕЗЕМИ)

28.03.2019 -Извештај за транспарентност на МСФИ Ревизија ТП – Скопје за 2018 година (ПРЕЗЕМИ)

31.03.2018 -Извештај за транспарентност на МСФИ Ревизија ТП – Скопје за 2017 година (ПРЕЗЕМИ)

31.03.2017 -Извештај за транспарентност на МСФИ Ревизија ТП – Скопје за 2016 година (ПРЕЗЕМИ)

31.03.2016 -Извештај за транспарентност на МСФИ Ревизија ТП – Скопје за 2015 година (ПРЕЗЕМИ)

31.03.2015 -Извештај за транспарентност на МСФИ Ревизија ТП – Скопје за 2014 година (ПРЕЗЕМИ)

31.03.2014 -Извештај за транспарентност на МСФИ Ревизија ТП – Скопје за 2013 година (ПРЕЗЕМИ)