За нас

МСФИ Ревизија ТП – Скопје е ревизорска канцеларија регистрирана во Централниот регистар на Република Македонија на 06.03.2012 година.

МСФИ Ревизија ТП – Скопје на 20.05.2013 година има добиено од Советот за унапредување и надзор на ревизијата лиценца за работа за вршење на работи на ревизија на овластен ревизор – трговец поединец  со регистарски број на лиценца 01. Канцеларијата е во целосна сопственост на 1 (едно) физичко лице, овластен ревизор, Жарко Михајловски.

МСФИ Ревизија – Скопје составува за секој проект искусна и координирана ревизорска екипа, составена од членови кои имаат искуство во работа на ревизии согласно при­мената на Меѓународни Стандарди за Ревизија и прописите за составување на Финан­сис­ките извештаи што се применуваат во Република Македонија.

МСФИ Ревизија – Скопје е лоцирана на улица 11 Октомври 1А Кат 2, Плоштад Македонија ББ Скопје

Телефон: 02 3 11 23 23 и Moбилен: 070 333 713

www.msfirevizija.com.mk; e-mail: msfi.revizija@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>